रामनाम रामायणम लिरिक्स | Ram Nam Ramayan Lyrics - Daily Hindi Paper | Online GK in Hindi | Civil Services Notes in Hindi

Breaking

गुरुवार, 17 जून 2021

रामनाम रामायणम लिरिक्स | Ram Nam Ramayan Lyrics

 रामनाम रामायणम लिरिक्स | Ram Nam Ramayan Lyrics

रामनाम रामायणम लिरिक्स | Ram Nam Ramayan Lyrics


॥ रामनाम रामायणम् ॥

 

॥ बालकाण्डः ॥

 

शुद्धब्रह्मपरात्पर राम ।

कालात्मकपरमेश्वर राम ।

शेषतल्पसुखनिद्रित राम ।

ब्रह्माद्यमरप्रार्थित राम ।

चण्डकिरणकुलमण्डन राम ।

श्रीमद्दशरथनन्दन राम ।

कौसल्यासुखवर्धन राम ।

विश्वामित्रप्रियधन राम ।

घोरताटकाघातक राम ।

मारीचादिनिपातक राम ।

कौशिकमखसंरक्षक राम ।

श्रीमदहल्योद्धारक राम ।

गौतममुनिसम्पूजित राम ।

सुरमुनिवरगणसंस्तुत राम ।

नाविकधाविकमृदुपद राम ।

मिथिलापुरजनमोहक राम ।

विदेहमानसरञ्जक राम ।

त्र्यम्बककार्मुखभञ्जक राम ।

सीतार्पितवरमालिक राम ।

कृतवैवाहिककौतुक राम ।

भार्गवदर्पविनाशक राम ।

श्रीमदयोध्यापालक राम ।

 

रामराम जयराजा राम ।

रामराम जयसीता राम ।

 

॥ अयोध्याकाण्डः ॥

 

अगणितगुणगणभूषित राम ।

अवनीतनयाकामित राम ।

राकाचन्द्रसमानन राम ।

पितृवाक्याश्रितकानन राम ।

प्रियगुहविनिवेदितपद राम ।

तत्क्षालितनिजमृदुपद राम ।

भरद्वाजमुखानन्दक राम ।

चित्रकूटाद्रिनिकेतन राम ।

दशरथसन्ततचिन्तित राम ।

कैकेयीतनयार्पित राम ।

विरचितनिजपितृकर्मक राम ।

भरतार्पितनिजपादुक राम ।

 

रामराम जयराजा राम ।

रामराम जयसीता राम ।

 

॥ अरण्यकाण्डः ॥

 

दण्डकावनजनपावन राम ।

दुष्टविराधविनाशन राम ।

शरभङ्गसुतीक्ष्णार्चित राम ।

अगस्त्यानुग्रहवर्दित राम ।

गृध्राधिपसंसेवित राम ।

पञ्चवटीतटसुस्थित राम ।

शूर्पणखार्त्तिविधायक राम ।

खरदूषणमुखसूदक राम ।

सीताप्रियहरिणानुग राम ।

मारीचार्तिकृताशुग राम ।

विनष्टसीतान्वेषक राम ।

गृध्राधिपगतिदायक राम ।

शबरीदत्तफलाशन राम ।

कबन्धबाहुच्छेदन राम ।

 

रामराम जयराजा राम ।

रामराम जयसीता राम ।

 

किष्किन्धाकाण्डः ॥

 

हनुमत्सेवितनिजपद राम ।

नतसुग्रीवाभीष्टद राम ।

गर्वितवालिसंहारक राम ।

वानरदूतप्रेषक राम ।

हितकरलक्ष्मणसंयुत राम ।

 

रामराम जयराजा राम ।

रामराम जयसीता राम ।

 

॥ सुन्दरकाण्डः ॥

 

कपिवरसन्ततसंस्मृत राम ।

तद्गतिविघ्नध्वंसक राम ।

सीताप्राणाधारक राम ।

दुष्टदशाननदूषित राम ।

शिष्टहनूमद्भूषित राम ।

सीतवेदितकाकावन राम ।

कृतचूडामणिदर्शन राम ।

कपिवरवचनाश्वासित राम ।

 

रामराम जयराजा राम ।

रामराम जयसीता राम ।

 

॥ युद्धकाण्डः ॥

 

रावणनिधनप्रस्थित राम ।

वानरसैन्यसमावृत राम ।

शोषितशरदीशार्त्तित राम ।

विभीष्णाभयदायक राम ।

पर्वतसेतुनिबन्धक राम ।

कुम्भकर्णशिरश्छेदन राम ।

राक्षससङ्घविमर्धक राम ।

अहिमहिरावणचारण राम ।

संहृतदशमुखरावण राम ।

विधिभवमुखसुरसंस्तुत राम ।

खःस्थितदशरथवीक्षित राम ।

सीतादर्शनमोदित राम ।

अभिषिक्तविभीषणनुत राम ।

पुष्पकयानारोहण राम ।

भरद्वाजादिनिषेवण राम ।

भरतप्राणप्रियकर राम ।

साकेतपुरीभूषण राम ।

सकलस्वीयसमानस राम ।

रत्नलसत्पीठास्थित राम ।

पट्टाभिषेकालङ्कृत राम ।

पार्थिवकुलसम्मानित राम ।

विभीषणार्पितरङ्गक राम ।

कीशकुलानुग्रहकर राम ।

सकलजीवसंरक्षक राम ।

समस्तलोकोद्धारक राम ।

 

रामराम जयराजा राम ।

रामराम जयसीता राम ।

 

॥ उत्तरकाण्डः ॥

 

आगत मुनिगण संस्तुत राम ।

विश्रुतदशकण्ठोद्भव राम ।

सितालिङ्गननिर्वृत राम ।

नीतिसुरक्षितजनपद राम ।

विपिनत्याजितजनकज राम ।

कारितलवणासुरवध राम ।

स्वर्गतचम्बुक संस्तुत राम ।

स्वतनयकुशलवनन्दित राम ।

अश्वमेधक्रतुदिक्षित राम ।

कालावेदितसुरपद राम ।

आयोध्यकजनमुक्तित राम ।

विधिमुखविभुदानन्दक राम ।

तेजोमयनिजरूपक राम ।

संसृतिबन्धविमोचक राम ।

धर्मस्थापनतत्पर राम ।

भक्तिपरायणमुक्तिद राम ।

सर्वचराचरपालक राम ।

सर्वभवामयवारक राम ।

वैकुण्ठालयसंस्तित राम ।

नित्यनन्दपदस्तित राम ।

 

रामराम जयराजा राम ।

रामराम जयसीता राम ।